Cursos destacats

16 . 05 . 2024
Aficionats
CURS D´ART FLORAL JAPONÉS. IKEBANA-PAISAJE (G2)
20 . 03 . 2024
Aficionats
CURS D´ART FLORAL JAPONÉS. IKEBANA-SHIN-SO-KA (G1)
13 . 11 . 2023
Online
LES PLANTES I ELS INSECTES. INTERACCIONS
05 . 03 . 2024
Per a majors
JARDINERÍA II
07 . 03 . 2024
Per a majors
ART FLORAL II
29 . 04 . 2024
Online
SISTEMES DE REG EN JARDINERIA
POLÍTICA DE PRIVACIDAD I. INTRODUCCIÓ La visita al Portal d'Internet d'Organisme Autònom Municipal Parcs, Jardins i Biodiversitat Urbana (d'ara en avant, OAM) s'efectua, inicialment, en forma anònima. Solament per a poder accedir a algun dels serveis de la web que disposen de gestió o tràmit específic, els usuaris i les usuàries hauran de subministrar les dades personals imprescindibles per a la prestació del servei sol·licitat. Aquestes dades s'incorporaran a les corresponents activitats de tractament de OAM i seran tractats amb la finalitat específica de cada tractament, de conformitat, principalment, amb la regulació establida pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD). El Portal del qual és titular OAM conté enllaços a llocs web de tercers, les polítiques de privacitat dels quals són alienes a la de OAM. En accedir a tals llocs web vosté pot decidir si accepta les seues polítiques de privacitat i de cookies. Amb caràcter general, si navega per internet vosté pot acceptar o rebutjar les cookies de tercers des de les opcions de configuració del seu navegador.   II. INFORMACIÓ GENERAL SOBRE LA SALVAGUARDA DE LA PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES A continuació, OAM informa, de manera general, sobre la salvaguarda de la privacitat i de la protecció de les dades de caràcter personal aplicada a les activitats de tractament que efectua a nivell del Portal, així com per altres mitjans: Qui és el Responsable del tractament de les seues dades personals? OAM és qui ostenta la condició de Responsable de Tractament. Per a què tractem les seues dades personals? Les dades que se'ns faciliten, així com qualssevol altres generats durant el desenvolupament de la relació amb la persona ciutadana/interessada, els podem tractar per a diferents finalitats en funció dels serveis que siguen objecte de prestació i, en tot cas, per a mantindre el contacte i la comunicació amb aquesta i gestionar la prestació dels serveis demandats /o prestats per OAM. En el seu cas, finalitats més explícites i concretes poden indicar-se en les clàusules informatives incorporades en cadascuna de les vies de presa de dades (formularis web, formularis en paper, locucions o cartells i notes informatives) per a supòsits concrets. Quina és la base jurídica que legitima el tractament de les seues dades personals? És a dir què fonamenta o habilita el que puguem tractar les seues dades personals? La base jurídica que ens legitima per al tractament de les seues dades pot ser diversa: (i) normalment, en el sector públic, la legitimació resideix en la necessitat de compliment d'una obligació legal, d'una missió realitzada en interés públic o en l'exercici de les competències o poders públics atorgats a OAM; (ii) i, en el seu cas, l'execució d'un contracte del qual Vosté siga part, en condició de contractista o adjudicatari, com el consentiment que, en el seu cas, puga haver-se requerit per al tractament de les seues dades personals. L'aportació de les dades que sol·licitem és obligatòria perquè són imprescindibles per a atendre la seua petició o prestar els nostres serveis; si no ens els facilita, no podrem dur-la a terme o prestar-los. En el cas que el tractament es base en el seu consentiment, el mateix s'entendrà atorgat de manera inequívoca, considerant-se aquesta aportació un acte afirmatiu clar per part seua, que manifesta aquest consentiment. En el cas que comunique dades personals d'altres persones físiques ha de respectar la seua privacitat. Només el seu titular pot autoritzar el tractament de les seues dades personals. Vosté estarà legitimat a tractar les dades personals d'altres persones físiques, en el cas que actue en qualitat de representant legal o voluntari o, en el cas que, en coneixement d'aquests, es transmeten per a la denúncia o reivindicació de drets enfront d'aquesta. La publicació de dades de tercers sense el seu consentiment pot infringir, a més de la normativa sobre protecció de dades, la relativa al dret a l'honor, a la intimitat o a la pròpia imatge de dites terceres. Per quant temps conservem les seues dades personals? En general, les dades personals que se'ns faciliten els conservarem per a mantindre un historial d'atenció i gestionar els nostres serveis de manera eficient i la persona interessada no sol·licite la seua supressió. Fins i tot sol·licitada la supressió, es mantindran bloquejats durant el temps necessari, i limitant el seu tractament, únicament per a algun d'aquests supòsits: complir amb les obligacions legals/contractuals de qualsevol tipus al fet que estiguem sotmesos i/o durant els terminis legals previstos per a la prescripció de qualssevol responsabilitats per part nostra i/o l'exercici o la defensa de reclamacions derivades de la relació mantinguda amb la persona ciutadana/interessada. Qui poden ser cessionaris o destinataris de les seues dades personals? Les dades que ens proporciona podran ser cedits o comunicats a entitats, públiques o privades, a les quals fora obligatori o necessari la transmissió per a la consecució dels fins determinats i legítims. Seguretat de les dades personals. De conformitat amb la Disposició Addicional Primera de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, les mesures de seguretat, tècniques i organitzatives, adoptades per OAM i destinades per a salvaguardar la confidencialitat i protecció de les dades personals, evitant la seua pèrdua, alteració o accés no autoritzat, són les establides en l'Annex II del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica (*ENS). Quins són els seus drets en protecció de dades i com pot exercir-los? Vosté podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o, en el seu cas, oposició. a aquest efecte, haurà de presentar un escrit en la OAM, Antoni *Suàrez 7, València (46021). En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també documente que acredite la representació i document identificatiu d'aquest. A continuació, s'aporta més informació sobre l'exercici dels seus drets en protecció de dades: a) Quins són els meus drets? La normativa de protecció de dades permet que puga exercir davant el responsable del tractament, OAM, els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió (“dret a l'oblit”), limitació del tractament i de no ser objecte de decisions individualitzades, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de Protecció de dades, d'ara en avant «RGPD») i Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD): Dret d'accés: Vosté té dret a conéixer:   Si estem tractant o no dades personals que el concerneixen. L'origen de les seues dades, si no ens els va proporcionar Vosté. Els fins del tractament de les seues dades. Les categories de dades de què es tracte. Els destinataris o les categories de destinataris als quals es van comunicar o seran comunicats les dades personals. De ser possible, el termini previst de conservació de les dades personals (o, de no ser possible, els criteris utilitzats per a determinar aquest termini). El dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control. Si prenem decisions automatitzades -inclosa l'elaboració de perfils- usant les seues dades personals. Dret de rectificació: Vosté té dret al fet que es rectifiquen les seues dades personals: Completant-los, si aquests anaren incomplets. Actualitzant-los o rectificant-los, si per qualsevol motiu ja no resultaren concordes a la realitat vigent o foren inexactes. Mitjançant l'exercici del dret de rectificació, garantirem que totes les seues dades personals siguen precisos i complets Dret de supressió: Vosté té dret al fet que se suprimisquen les seues dades personals quan se de alguna de les condicions següents: Aquestes dades ja no siguen necessaris per als fins per als quals van ser recollits o tractats. Vosté retire el consentiment en què basem el tractament de les seues dades i aquest no es puga emparar en una altra base de legitimació. Vosté haja exercitat amb èxit el dret d'oposició al tractament de les seues dades. Les dades personals hagen sigut tractats il·lícitament. Dret a la limitació del tractament Vosté tindrà dret a obtindre la limitació del tractament de les seues dades personals (és a dir, que els conservem sense utilitzar-los per als fins previstos) sempre que es complisca alguna de les condicions següents: Vosté sol·licite la rectificació de les seues dades personals, durant un termini que permeta a OAM com a responsable verificar l'exactitud d'aquests. El tractament siga il·lícit i vosté s'opose a la supressió de les dades personals, sol·licitant en el seu lloc la limitació del seu ús. Vosté s'haja oposat al tractament mentre es verifica si els motius legítims de OAM prevalen sobre el seu dret. Dret d'oposició: Vosté tindrà dret a sol·licitar-nos que deixem d'usar les seues dades personals, per exemple, quan crega que les dades personals que tenim sobre vosté puguen ser incorrectes o crega que ja no necessitem usar-los. b)Qui pot exercitar aquests drets davant OAM? Vosté en qualitat d'interessat o titular de les dades de caràcter personal, actuant en el seu propi nom i dret. A través d'una altra persona que actue, degudament acreditada, com a representant legal (Ex. quan els titulars de la pàtria potestat o tutela actuen en nom de persona menor de 14 anys o quan s'actua com a representant legal d'una persona amb diversitat funcional) o voluntari (persona que Vosté lliure i voluntàriament haja atorgat poders de representació a aquest efecte). c) Com i on puc exercitar aquests drets? Pot presentar l'escrit a través del Registre d'Entrada, mitjançant correu postal dirigit a OAM *Parcs, *Jardins i *Biodiversitat Urbana, Antoni *Suàrez 7, València (46021) o mitjançant correu electrònic: secretaria@oamparquesvalencia.es. Deurà: Aportar les dades i informació suficients per a atendre la sol·licitud. A aquest efecte, podrà utilitzar els models de formulari dels quals posa a la seua disposició l'Agència Espanyola de Protecció de Dades https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos Signar l'imprés de manera manuscrita o, en el seu cas, i de disposar de certificat digital reconegut, signar-ho electrònicament. Adjuntar fotocòpia de DNI, Passaport, NIE o un altre document identificatiu equivalent. En cas d'actuar en representació d'un tercer, s'ha d'incloure també còpia del seu DNI o document identificatiu equivalent, així com el document acreditatiu de la representació de l'interessat. Enviar el formulari i documents acreditatius de la seua identitat per qualsevol dels mitjans anteriorment esmentats. d) Informació complementària OAM analitzarà si la petició s'ajusta o no a dret. Comunicarà al peticionari la decisió adoptada, procedint en conseqüència: si és estimatòria, adoptarà les mesures oportunes segons el dret exercit; si és desestimatòria, indicarà el sistema de recursos previstos legalment. En cas que les sol·licituds siguen manifestament infundades o excessives (p. ex., caràcter repetitiu) OAM podrà: (i) Cobrar un cànon proporcional als costos administratius suportats (*ii) Negar-se a actuar. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades)   III. INFORMACIÓ PARTICULAR SOBRE L'ÚS DE CAMBRES O CÀMERES DE VÍDEO DE VIGILÀNCIA PER PART DE OAM 1. VIDEOVIGILÀNCIA EN EDIFICIS I INSTAL·LACIONS Amb la finalitat de garantir la seguretat de béns, instal·lacions i dependències, així com de les persones, que treballen o accedeixen a aquestes, OAM informa que ha col·locat càmeres o càmeres de vídeo de vigilància. Es tracta de disposar d'una mesura d'anticipació i prevenció enfront de possibles riscos, perills o infraccions, que afecten persones, béns i instal·lacions. Les imatges captades pels sistemes de videovigilància són tractats per OAM com a responsable del tractament. La licitud del tractament està basada en l'article 6.1.e) del RGPD: el tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interés públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament, amb base en la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana. Les imatges (dades personals) es conservaran durant el termini màxim d'un mes, llevat que hagen de bloquejar-se per a la posada a la disposició de les autoritats públiques competents, en cas d'haver captat fets il·lícits o irregulars. Així, les imatges podran ser cedides, en el seu cas, a Forces i Cossos de Seguretat, així com a Jutjats o Tribunals. Nota: Per a l'exercici dels drets d'accés o supressió de les imatges de la seua persona [o, en el seu cas, del seu representat] haurà d'aportar [a més de la informació citada amb anterioritat en relació a l'exercici dels drets] una fotografia actualitzada, a fi de poder ser identificat, en el seu cas, en les imatges gravades. Així com, indicar, de la forma més aproximada possible, la data/s, hora/s i lloc/és en les quals, suposadament, va ser objecte d'enregistrament.
Perfil del contractant
Accedeix a tota la informació relacionada amb l'ús dels recursos públics i la planificació i gestió de l'activitat municipal.

Subscriu-te

Si vols conèixer totes les novetats, cursos i esdeveniments de l'Organisme Autònom Municipal Parcs i Jardins Singulars, subscriu-te a la nostra newsletter.

XV SETMANA DE LA BIODIVERSITAT

Des de el 24 i fins al 31 de maig podeu gaudir de les activitats organitzades per l'Ajuntament i la Conselleria de Medi Ambient amb motiu de la XV SETMANA DE LA BIODIVERSITAT

XV SETMANA DE LA BIODIVERSITAT

Des de el 24 i fins al 31 de maig podeu gaudir de les activitats organitzades per l'Ajuntament i la Conselleria de Medi Ambient amb motiu de la XV SETMANA DE LA BIODIVERSITAT

XV SETMANA DE LA BIODIVERSITAT

Des de el 24 i fins al 31 de maig podeu gaudir de les activitats organitzades per l'Ajuntament i la Conselleria de Medi Ambient amb motiu de la XV SETMANA DE LA BIODIVERSITAT

XV SETMANA DE LA BIODIVERSITAT

Des de el 24 i fins al 31 de maig podeu gaudir de les activitats organitzades per l'Ajuntament i la Conselleria de Medi Ambient amb motiu de la XV SETMANA DE LA BIODIVERSITAT

XV SETMANA DE LA BIODIVERSITAT

Des de el 24 i fins al 31 de maig podeu gaudir de les activitats organitzades per l'Ajuntament i la Conselleria de Medi Ambient amb motiu de la XV SETMANA DE LA BIODIVERSITAT

XV SETMANA DE LA BIODIVERSITAT

Des de el 24 i fins al 31 de maig podeu gaudir de les activitats organitzades per l'Ajuntament i la Conselleria de Medi Ambient amb motiu de la XV SETMANA DE LA BIODIVERSITAT

EL PARC GULLIVER TORNA A OBRIR LES SEUES PORTES. ACÍ TENS ELS NOUS HORARIS

El Parc Gulliver torna a obrir les seues portes per als xiquets i xiquetes una volta acabats els treballs de reacondicionament de l'espai.

AVÍS: per treballs de manteniment el PARC GULLIVER romandrà tancat el primer dimarts de cada mes, passant al dimecres en cas de que fora festiu.

Ací teniu els horaris i les normes d'ús:

 
 

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

I. INTRODUCCIÓ

La visita al Portal d'Internet d'Organisme Autònom Municipal Parcs, Jardins i Biodiversitat Urbana (d'ara en avant, OAM) s'efectua, inicialment, en forma anònima.
Solament per a poder accedir a algun dels serveis de la web que disposen de gestió o tràmit específic, els usuaris i les usuàries hauran de subministrar les dades personals imprescindibles per a la prestació del servei sol·licitat.

Pàgines

Pròxims esdeveniments

05 . 11 . 2019
NaTuria
XXIX JORNADES MICOLÒGIQUES

En la setmana del 5 al 10 de novembre de 2019 estan previstes les XXIX jornades micològiques de SOMIVAL, com en anys anteriors, inclouran una exposició de bolets, una altra de micofilatelia i una... Llegir més
18 . 05 . 2019
JARDÍ DEL TÚRIA TRAMS 10-11-12
Horario: 11:00 a 12:00. T 10-11
Organizador: F.D.M.
18 . 05 . 2019
JARDÍ DEL TÚRIA TRAMS 10-11-12
Horario: 11:00 a 12:00 horas. Tramos del 10 al 11.
Organizador: F.D.M.
Subscriure a Jardins de València RSS

Últimes notícies

22 . 05 . 2024
A partir del 24 de maig i fins al dia 31 podeu gaudir de les activitats organitzades per l'Ajuntament i la Conselleria de Medi Ambient amb motiu de la XV SETMANA DE LA BIODIVERSITAT
XV SETMANA DE LA BIODIVERSITAT
22 . 05 . 2024
A partir del 24 de maig i fins al dia 31 podeu gaudir de les activitats organitzades per l'Ajuntament i la Conselleria de Medi Ambient amb motiu de la XV SETMANA DE LA BIODIVERSITAT
XV SETMANA DE LA BIODIVERSITAT
22 . 05 . 2024
A partir del 24 de maig i fins al dia 31 podeu gaudir de les activitats organitzades per l'Ajuntament i la Conselleria de Medi Ambient amb motiu de la XV SETMANA DE LA BIODIVERSITAT
XV SETMANA DE LA BIODIVERSITAT